Giờ Server:   28/06/2017 10:45:39 +7
01688.29.0001
muss2vn@gmail.com
 • MUS2.VN  > Xếp Hạng

Xếp Hạng

Nhân Vật
Guils
Đua top

STT Nhân Vật Giới Tính Relife Reset Level
1 VuTo FairyElf 0 14 400
2 DuongTang DarkWizard 0 6 400
3 NgoKhong DarkKnight 0 6 400
4 HongHaiNhi FairyElf 0 6 400
5 Naophang DarkLord 0 5 400
6 mrThanh DarkWizard 0 5 400
7 GBC362 DarkKnight 0 5 400
8 CSVuTru DarkKnight 0 5 400
9 dsds DarkKnight 0 5 400
10 fsdgvzvdsg DarkKnight 0 5 400
11 sadasdas DarkKnight 0 5 400
12 mrJun MagicGladiator 0 5 400
13 Pols DarkWizard 0 5 400
14 xxxxxx DarkLord 0 5 400
15 Flys DarkKnight 0 5 400
16 Ms_linh FairyElf 0 5 400
17 ViDoLaAnh DarkWizard 0 5 400
18 bexinhmc DarkWizard 0 5 400
19 msLinh DarkKnight 0 5 400
20 testdame DarkKnight 0 5 400
21 ssdd DarkLord 0 5 400
22 MRRJun DarkKnight 0 5 400
23 VyDoLaEm FairyElf 0 5 400
24 tiennao FairyElf 0 5 400
25 DWBaoLinh DarkWizard 0 5 400
26 Flip MagicGladiator 0 5 400
27 dasdasdas DarkKnight 0 5 400
28 asdasd DarkKnight 0 5 400
29 NightKing DarkLord 0 5 400
30 dfgdsfds DarkKnight 0 5 400
31 sdfsdfs DarkKnight 0 5 400
32 fdfghf DarkKnight 0 5 400
33 Plys FairyElf 0 5 400
34 Plow DarkKnight 0 5 400
35 sdfsdfsdfs DarkKnight 0 5 400
36 Panl DarkKnight 0 5 400
37 DWTrung DarkWizard 0 5 400
38 MGTrung MagicGladiator 0 5 400
39 1321321321 DarkLord 0 5 400
40 dddsss DarkKnight 0 5 400
41 sdsdsd DarkLord 0 5 400
42 asdqwdq DarkKnight 0 5 400
43 321321 MagicGladiator 0 5 400
44 TruBatGioi DarkLord 0 5 400
45 MrTrung DarkWizard 0 5 400
46 BanhCanhCu MagicGladiator 0 5 400
47 DKBaoLinh DarkKnight 0 5 400
48 RongLua MagicGladiator 0 5 400
49 RongTroi DarkLord 0 5 400
50 Sang DarkWizard 0 5 400
51 desflkjsdf MagicGladiator 0 5 400
52 ghj6h DarkWizard 0 5 400
53 dadadqeq3e FairyElf 0 5 400
54 RongNuoc DarkWizard 0 5 400
55 QuayMa DarkWizard 0 5 400
56 tienchua DarkKnight 0 5 400
57 CanhSat113 DarkWizard 0 5 400
58 ProOne DarkKnight 0 5 400
59 Flow DarkWizard 0 5 400
60 Ring1 FairyElf 0 5 400
61 Test DarkKnight 0 0 400
62 Yehe DarkLord 0 0 400
63 ZzDWzZ DarkWizard 0 0 400
64 XiuMai DarkKnight 0 0 400
65 laptop MagicGladiator 0 0 400
66 NhatQuynh FairyElf 0 0 400
67 DLBaoLinh DarkLord 0 0 400
68 BaoLinh FairyElf 0 0 400
69 ZzMGzZ MagicGladiator 0 0 400
70 MGBaoLinh MagicGladiator 0 0 400
71 BanhCuon DarkKnight 0 0 400
72 autocom DarkKnight 0 0 400
73 ZzTrungzZ DarkWizard 0 0 400
74 drgyrd DarkKnight 0 0 400
75 dcfwerwe DarkKnight 0 0 400
76 cfsdfdsc DarkKnight 0 0 400
77 TheEnd DarkKnight 0 0 400
78 Hero MagicGladiator 0 0 400
79 CSPCCC DarkLord 0 0 400
80 ZzKillerzZ DarkKnight 0 0 300
STT Guils Chủ Guild Thành viên Reset Điểm
0 3232321 XiuMai 1 0
1 ChapHet CSVuTru 1 0
2 Muss2vn Yehe 1 0
3 Test Test 1 0
4 VaiCuc CanhSat113 1 0

Chú ý: Reset tuần

STT Xếp Hạng Nhân Vật Giới Tính Reset Điểm Reset Lần Thứ Level

Login

Username:
Password:

Thông tin Server

Server
Events
DK Reset

 • 1
  Server 1
  Non-Train [ Chợ ]
 • 1
  Server 2
  Non-PK
 • 1
  Server 3
  PK
 • 1
  Server 4
  PK
 • 1
  Server 5
  PK
 • 1
  Server 6
  Non-PK