Giờ Server:   15/12/2017 09:14:05 +7
01688.29.0001
muss2vn@gmail.com
 • MUS2.VN  > Xếp Hạng

Xếp Hạng

Nhân Vật
Guils
Đua top

STT Nhân Vật Giới Tính Relife Reset Level
1 GBC362 DarkKnight 0 17 100
2 VuTo FairyElf 0 14 400
3 ToKuDa MagicGladiator 0 10 123
4 CCleaner DarkWizard 0 9 95
5 All_Might DarkWizard 0 9 1
6 WhiteWolf DarkWizard 0 7 19
7 DuongTang DarkWizard 0 6 400
8 NgoKhong DarkKnight 0 6 400
9 HongHaiNhi FairyElf 0 6 400
10 Wolf DarkLord 0 6 105
11 BlackCat DarkWizard 0 6 75
12 loser5 DarkKnight 0 6 55
13 WINS DarkKnight 0 6 21
14 Acess DarkKnight 0 6 17
15 Kienlua DarkWizard 0 6 1
16 BlackSould DarkWizard 0 6 1
17 anhem DarkWizard 0 6 1
18 Naophang DarkLord 0 5 400
19 CSVuTru DarkKnight 0 5 400
20 mrThanh DarkWizard 0 5 400
21 dsds DarkKnight 0 5 400
22 fsdgvzvdsg DarkKnight 0 5 400
23 sadasdas DarkKnight 0 5 400
24 MGchien MagicGladiator 0 5 400
25 mrJun MagicGladiator 0 5 400
26 Pols DarkWizard 0 5 400
27 xxxxxx DarkLord 0 5 400
28 dwno DarkWizard 0 5 400
29 Flys DarkKnight 0 5 400
30 Ms_linh FairyElf 0 5 400
31 dkno DarkKnight 0 5 400
32 ViDoLaAnh DarkWizard 0 5 400
33 bexinhmc DarkWizard 0 5 400
34 LinhKa FairyElf 0 5 400
35 Aces DarkWizard 0 5 400
36 msLinh DarkKnight 0 5 400
37 dsdsdsd DarkKnight 0 5 400
38 Antonius DarkLord 0 5 400
39 testdame DarkKnight 0 5 400
40 ssdd DarkLord 0 5 400
41 WINSEX DarkLord 0 5 400
42 maul0z DarkLord 0 5 400
43 MRRJun DarkKnight 0 5 400
44 roselove DarkWizard 0 5 400
45 321321 MagicGladiator 0 5 400
46 DKBaoLinh DarkKnight 0 5 400
47 MrTrung DarkWizard 0 5 400
48 TruBatGioi DarkLord 0 5 400
49 dddsss DarkKnight 0 5 400
50 fsfasfsf MagicGladiator 0 5 400
51 sdsdsd DarkLord 0 5 400
52 asdqwdq DarkKnight 0 5 400
53 Panl DarkKnight 0 5 400
54 DWTrung DarkWizard 0 5 400
55 MGTrung MagicGladiator 0 5 400
56 1321321321 DarkLord 0 5 400
57 VyDoLaEm FairyElf 0 5 400
58 Plys FairyElf 0 5 400
59 Plow DarkKnight 0 5 400
60 Flip MagicGladiator 0 5 400
61 sdfsdfsdfs DarkKnight 0 5 400
62 BanhCanhCu MagicGladiator 0 5 400
63 dasdasdas DarkKnight 0 5 400
64 asdasd DarkKnight 0 5 400
65 NightKing DarkLord 0 5 400
66 sdfsdfs DarkKnight 0 5 400
67 fdfghf DarkKnight 0 5 400
68 Sang DarkWizard 0 5 400
69 GaiBao FairyElf 0 5 400
70 TraiBao DarkKnight 0 5 400
71 123123qw DarkKnight 0 5 400
72 NeyMard DarkKnight 0 5 400
73 dsdfs DarkKnight 0 5 400
74 ggfccf DarkKnight 0 5 400
75 tiennao FairyElf 0 5 400
76 DWBaoLinh DarkWizard 0 5 400
77 RongLua MagicGladiator 0 5 400
78 RongTroi DarkLord 0 5 400
79 qweqwe DarkWizard 0 5 400
80 WhiteCat DarkKnight 0 5 400
81 dfdfdfggh FairyElf 0 5 400
82 YellowCat DarkWizard 0 5 400
83 ahiidoconc DarkKnight 0 5 400
84 qwddddddd FairyElf 0 5 400
85 cubulata FairyElf 0 5 400
86 qfwqffffff DarkWizard 0 5 400
87 Kafu DarkKnight 0 5 400
88 eqqqqqqqqq DarkKnight 0 5 400
89 ditmemay DarkWizard 0 5 400
90 dksgh DarkKnight 0 5 400
91 ChimTo17cm DarkKnight 0 5 400
92 mgSgh MagicGladiator 0 5 400
93 mgno MagicGladiator 0 5 400
94 concacne DarkKnight 0 5 400
95 asdghsd DarkKnight 0 5 400
96 ahihidocho DarkKnight 0 5 400
97 BeLikeGod DarkKnight 0 5 400
98 asdas DarkKnight 0 5 400
99 asdadas MagicGladiator 0 5 400
100 e432erw DarkLord 0 5 400
STT Guils Chủ Guild Thành viên Reset Điểm
0 3232321 XiuMai 1 0
1 AnhEm Shine 1 0
2 ChapHet CSVuTru 1 0
3 dstwetew GBC362 1 0
4 Fearless Isis 1 0
5 Muss2vn Yehe 1 0
6 ShiGeo ToKuDa 1 0
7 Test Test 1 0
8 VaiCuc CanhSat113 1 0

Chú ý: Reset tuần

STT Xếp Hạng Nhân Vật Giới Tính Reset Điểm Reset Lần Thứ Level
DarkWizard
1 1 All_Might DarkWizard 800 4 1

Login

Username:
Password:

Thông tin Server

Server
Events
DK Reset

 • 1
  Server 1
  Non-Train [ Chợ ]
 • 1
  Server 2
  Non-PK
 • 1
  Server 3
  PK
 • 1
  Server 4
  PK
 • 1
  Server 5
  PK
 • 1
  Server 6
  Non-PK